Pakiet ulg dla Absolwentów WSFIZ

15_07
WSFiZ w Białymstoku przyznała pakiet ulg przy podjęciu studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia).

Absolwenci WSFIZ, którzy w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów I stopnia podejmą studia magisterskie uzupełniające wnoszą wpisowe w kwocie 50 zł (zamiast 450 zł) oraz opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Opłata rekrutacyjna wnoszona jest z chwilą przystąpienia do rekrutacji przez kandydata na studia, natomiast wpisowe wnoszone jest nie później niż w ciągi 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Absolwenci WSFIZ, którzy ukończyli studia I stopnia powyżej 2 lat i później mogą skorzystać z następujących ulg we wpisowym:
50% wpisowego dla kandydatów, którzy złożą dokumenty do 31 lipca.
30 % wpisowego dla kandydatów, którzy złożą dokumenty do 31 sierpnia.
Dodatkowo:
a) 10% ulgi w czesnym otrzymają absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia w ciągu roku od uzyskania dyplomu licencjata;
b) 5% ulgi w czesnym otrzymają absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia i dyplom naszej uczelni posiadają więcej niż rok.
c) 20% ulgi w pierwszej racie czesnego (kwartalnej, miesięcznej) otrzymają kandydaci, którzy podpiszą umowę o studia i opłacą czesne do 31 lipca 2015 roku;
d) 3% ulgi w czesnym otrzymają studenci w przypadku dokonania opłaty za cały rok nauki do dnia 20 września 2015 roku (w przypadku korzystania z ulgi 20% z tytułu płatności pierwszej raty do 31 lipca, studentowi przysługuje ulga 3% w stosunku do rat II, III i IV płatnych do 20 września);
e) Wymienione ulgi w punktach a), b), c) i d) sumują się.
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą edukacyjną WSFiZ:
Studia II stopnia
Kierunek studiów: Zarządzanie
SPECJALNOŚCI
Zarządzanie organizacjami
• Informatyka w zarządzaniu
• Organizacja i administrowanie
• Organizacja i dowodzenie
• Zarządzanie w instytucjach pomocy społecznej
• Reklama i efektywny marketing
• Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

Kierunek studiów: Finanse i Rachunkowość
SPECJALNOŚCI:
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
• Rachunkowość i finanse w administracji
• Bankowość i ubezpieczenia
• Informatyka w finansach i rachunkowości

W razie dodatkowych pytań, służymy pomocą pod niżej podanymi kontaktami.
Więcej informacji:

ikonkahttp://rekrutacja.wsfiz.edu.pl/kryteria.aspx

admin