Oferta

Zapraszamy na PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Są one nakierowane na przekazanie wiedzy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz programowania rozwoju miast, gmin i regionów. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dają one możliwość i przygotowują do wykonywania działalności urbanistycznej, związanej z planowaniem urbanistyczno-architektonicznym i przestrzennym.

W dniu 10.08.2014 r. weszły w życie przepisy deregulujące zawód urbanisty (zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z 9.5.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – Dz.U. z 2014 r. poz. 768). Dotychczas zawód urbanisty mogły wykonywać osoby, które uzyskały uprawnienia urbanistyczne w trzech możliwych wariantach, tj :

 • zdobyły wykształcenie wyższe na kierunkach architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna i wykazały się dwuletnim doświadczeniem zawodowym związanym z gospodarką przestrzenną;
 • zdobyły wykształcenie wyższe, którego program zawierał zagadnienia związane z architekturą, urbanistyką albo gospodarką przestrzenną (minimum 90 godzin) oraz uzupełniły edukację o studia podyplomowe z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, a także odbyły 3-letnią obowiązkową praktykę;
 • zdobyły wykształcenie wyższe, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki albo gospodarki przestrzennej i wykazały 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką przestrzenną.

Dodatkowo kandydat musiał zdać egzamin ze znajomości przepisów prawnych w zakresie gospodarki przestrzennej oraz z praktycznego zastosowania wiedzy urbanistycznej.

Po deregulacji (uwolnieniu zawodu urbanisty) utrzymano jedynie wymóg posiadania wykształcenia wyższego, uzupełnionego o studia podyplomowe z zakresu gospodarki przestrzennej. Zlikwidowano zatem wymóg wykazania się 3-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z gospodarka przestrzenną oraz wymóg zdania egzaminu. Następuje również zniesienie obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego, co w konsekwencji powoduje likwidację izby zawodowej urbanistów.

 Cel studiów

Dostęp do zawodu urbanisty jest otwarty. Osobom zainteresowanym profesjonalnym kształtowaniem przestrzeni, tworzeniem racjonalnych rozwiązań urbanistycznych, planowaniem zagospodarowania przestrzennego w różnych wymiarach, oferujemy praktyczne studia podyplomowe, odpowiadające obowiązującym już wymogom prawnym. Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godz. Zostaną przeprowadzone w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

 Program ramowy

 1. Podstawy gospodarki przestrzennej
 2. Planowanie przestrzenne
 3. Projektowanie urbanistyczne
 4. Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią
 5. Prawne podstawy gospodarki przestrzennej
 6. Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 7. Geograficzne Systemy Informacji (GIS) w gospodarce przestrzennej
 8. Gospodarka nieruchomościami i gruntami
 9. Gospodarka przestrzenna gmin
 10. Programowanie rozwoju regionalnego
 11. Zagadnienia przestrzenne Europy
 12. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 13. Administracja i samorząd terytorialny
 14. Marketing terytorialny
 15. Seminaria i ćwiczenia projektowo-planistyczne.

Warunki ukończenia:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów i uzyskania pozytywnej oceny przygotowanego projektu.

Koszty studiów :
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3630zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do analizy i rozstrzygania problemów administracyjnych i decyzyjnych w procesie zarządzania kadrami. Wiedza ta pozwoli słuchaczom na praktyczną realizację etapów procesu kadrowego, m.in. z obszaru tworzenia regulaminów formalnych, zatrudniania, motywacji, ocen pracowniczych itd.

Korzyści
Słuchacze studiów nabędą szereg umiejętności niezbędnych do oceny i analizy zjawisk i procesów zachodzących w procesie kadrowym. Szczególne znaczenie ma tu nabycie praktycznej umiejętności postępowania w sytuacjach problemowych i wypracowywaniu decyzji strategicznych przez kadrę kierowniczą.

Program
Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych w trakcie dwóch semestrów. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się przede wszystkim z praktyką procesu kadrowego oraz konkretnymi rozwiązaniami i rozstrzygnięciami prawnymi w zakresie prawa pracy, czasu pracy, płac, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zasiłków i ubezpieczeń społecznych, podatków itd.

Słuchacze
Studia adresowane są do osób, które chcą mieć lub już mają kontakt z pracą w działach personalnych, a także do osób, które samodzielnie funkcjonują w obszarze decyzji kadrowych (np. małe firmy, doradztwo).

Wykładowcy
Kadrę wykładowców stanowi grono wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, posiadających rozległą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Zespół wykładowców prowadzących zajęcia w ramach studiów stanowią praktycy, głównie kierownicy działów personalnych średnich i dużych firm Polski północno-wschodniej oraz pracownicy i doradcy w zakresie zarządzania i zarządzania kadrami. Daje to słuchaczom gwarancję udziału w zajęciach o najwyższym poziomie i stopniu aktualności przekazywanej wiedzy.

Warunki zaliczenia i organizacja
Zajęcia realizowane są w postaci wykładów oraz form interaktywnych, takich jak: zajęcia ćwiczeniowe, warsztaty, case study.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele mniej więcej co dwa tygodnie. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Program studiów

 • Polityka i proces kadrowy, dział personalny w organizacji
  Strategie i zarządzanie kadrami, koszty pracy, modele polityki personalnej, zmiany w strukturze organizacyjnej i zmiany roli działu personalnego.
 • Proces zatrudnieniowy
  Nawiązywanie stosunku pracy, umowy, świadczenia, dokumentacja pracownika.
 • Czas pracy, regulacje urlopowe i zasiłki Przepisy, rozliczenie czasu pracy, typy urlopów, typy zasiłków, regulacje formalno-prawne
 • Szkolenie i doskonalenie
  Proces, procedury, obowiązki pracownika i pracodawcy
 • System motywacyjny
  Wartościowanie prac, taryfikacja, wynagrodzenie za pracę, płaca zasadnicza, premie, nagrody, pozostałe składniki wynagradzania, obowiązki pracownika i pracodawcy.
 • Ubezpieczenia i podatki w systemie wynagrodzeń
  Zasady i dokumentacja ubezpieczeniowa, systemy opodatkowania, przychody i świadczenia
 • Proces derekrutacyjny, zmniejszanie zatrudnienia Regulacje prawne, stosowane metody w praktyce, obowiązki pracodawcy, prawa pracownicze i ochrona stosunku pracy
 • Systemy ocen i kontroli pracowniczej
  Regulacje formalno-prawne systemów kontroli, ocena okresowa i budowa systemu, funkcjonalność i powiązania ocen z systemem motywacyjnym
 • Tworzenie regulaminów i przepisów wewnętrznych
  Regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin ZFŚS, regulamin wynagrodzeń, regulamin pracowniczy, zakładowy układ zbiorowy pracy, negocjacje w praktyce.
 • Pozostałe etapy procesu kadrowego w praktyce
  Informacja i komunikacja interpersonalna, BHP, ścieżki kariery, rynek pracy, odpowiedzialność społeczna organizacji.
 • Systemy informatyczne w praktyce kadrowo-płacowej

Koszty studiów:

 • wpisowe: 100 zł,
 • czesne: 3130 zł,
 • opłata archiwizacyjna i za wydanie świadectwa: 130 zł.

ze szczególnym uwzględnieniem modułu dotyczącego monitoringu działalności oświatowej – ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej

Kierownikiem merytorycznym jest: dr Zofia Trancygier – Koczuk

Adresatami studiów są wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, nauczyciele pragnący zdobyć uprawnienia do zajmowania stanowiska dyrektora. Studia podyplomowe uprawniają do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły /placówki oświatowo –wychowawczej /.

PODSTAWA PRAWNA
-Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U.Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami/,
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek /Dz. U. Nr. 184 z dnia 3 listopada 2009r., poz. 1436/.

CELE STUDIÓW

 • wyposażenie uczestników w wiedzę, praktyczne umiejętności oraz narzędzia niezbędne do kierowania szkołą lub placówką opiekuńczo-wychowawczą
 • przygotowanie do prawidłowego i efektywnego zarządzania
 • spełnienie warunków wymaganych do wzięcia udziału w konkursie na dyrektora szkoły.

RAMOWY ROGRAM STUDIÓW

 • Podstawy organizacji i zarządzania
  Monitoring działalności oświatowej
  Nadzór pedagogiczny w świetle obowiązującego prawa
  Metodologie badań pedagogicznych. Zarys.
  Ewaluacja zewnętrzna. Organizacja, metodologia, efekty.
  Ewaluacja wewnętrzna w szkole:
  Wybór obszarów poddanych badaniu i określenie standardów.
  Organizacja badania. Triangulacja źródeł i metod. Narzędzia.
  Prowadzenie badań. Problemy komunikacyjne. Etyka badacza.
  Opracowanie wyników i wniosków.
  Wykorzystanie wyników ewaluacji w dalszej pracy.
 • Zarządzanie kadrami. Systemy motywacyjne.
 • Zarządzanie konfliktami w zespole. Negocjacje.
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.
 • Planowanie budżetu szkoły. Zadania organu prowadzącego.
 • Elementy marketingu w promocji szkoły.
 • Elementy psychologii.
 • Prawo oświatowe.
 • Prawo pracy. Karta Nauczyciela.
 • Odpowiedzialność cywilna.
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu oświatą.
 • Seminarium dyplomowe.
 • Praktyki w szkole lub placówce oświatowo-wychowawczej.

Koszty studiów:
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3130zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Ramowy program studiów

 • Status prawny i odpowiedzialność pracowników samorządowych
 • Współrządzenie w administracji publicznej
 • Jawność działania administracji publicznej i ochrona informacji niejawnych
 • Podstawy zarządzania publicznego
 • Organizacja i zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim w samorządowej jednostce organizacyjnej
 • Podstawy planowania strategicznego na szczeblu terytorialnym
 • Zarządzanie jakością w urzędzie
 • Regiony i regionalizmy w Europie
 • Marketing terytorialny
 • Metody wykorzystywania informacji publicznej
 • Podstawy finansów publicznych i samorządowej gospodarki budżetowej
 • Zarządzanie finansami w administracji samorządowej
 • Postępowanie administracyjne
 • Zamówienia publiczne
 • Postępowanie w sprawach podatków i opłat lokalnych
 • Procedury dotacyjne w administracji samorządowej
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w administracji samorządowej
 • Sądowa kontrola administracji samorządowej
 • Europejskie i krajowe wzorce etyki urzędniczej
 • Public relations w jednostkach administracji publicznej
 • Standardy obsługi klienta w urzędzie i wizerunek pracownika administracji

Koszty studiów:

 • wpisowe: 100 zł,
 • czesne: 3130 zł,
 • opłata archiwizacyjna i za wydanie świadectwa: 130 zł.

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych prelegentów – praktyków (doradców podatkowych, radców prawnych), czołowych wykładowców z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, którzy dzięki swojemu dydaktycznemu jak i praktycznemu doświadczeniu przekażą wiedzę, która ułatwi codzienną pracę, ale także przygotuje do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

Adresatami studiów są osoby z wykształceniem wyższym bez względu na ukończony kierunek studiów, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, a przede wszystkim osoby pracujące, bądź też zamierzające podjąć pracę jako księgowi, doradcy podatkowi, pracownicy organów podatkowych i skarbowych, a także osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z tego zakresu jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji.

Ramowy program studiów

 • Rachunkowość finansowa
 • Programy finansowo-księgowe
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunek kosztów
 • Rachunkowość zarządcza
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Wnioski o płatność – zasady rozliczania projektów unijnych
 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne i administracyjne
 • Ogólne prawo podatkowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Kontrola podatkowa
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
 • Opodatkowanie dochodów osób prawnych
 • Podatek od towarów i usług (VAT)
 • Podatek akcyzowy
 • Podatki i opłaty samorządowe
 • Sporządzanie pism w sprawach podatkowych – warsztaty

Koszty studiów:

 • wpisowe: 100 zł,
 • czesne: 3130 zł,
 • opłata archiwizacyjna i za wydanie świadectwa: 130 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada obowiązek na pracowników służby BHP zatrudnionych na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw BHP posiadania zawodu technika BHP lub wykształcenia o kierunku lub specjalizacji BHP albo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie BHP.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą i umiejętnościami w zakresie BHP. W trakcie studiów słuchaczom przedstawiane są informacje dotyczące nauki o bezpieczeństwie pracy, prawnych uwarunkowaniach zapobiegania zagrożeniom, metod analizy i oceny ryzyka zawodowego, metod badania wypadków, ich dokumentowania i profilaktyki, koszty bezpieczeństwa oraz czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.

Korzyści

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje uprawnienia do pracy na stanowisku inspektora BHP w firmie i specjalisty z zewnątrz (umożliwia prowadzenie szkoleń i kursów BHP).

Ramowy program studiów

 • Regulacje prawne ochrony pracy
 • Podstawy mechaniki
 • Podstawy materiałoznawstwa
 • Działalność gospodarcza w obszarze BHP
 • Ergonomia i fizjologia w kształtowaniu warunków pracy
 • Rola i zadania organów kontrolnych w zakresie BHP
 • Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w nowym systemie prawnym
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP
 • Psychologia pracy
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach
 • Analiza i ocena dokumentowania wypadków w obszarze BHP
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w procesach pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Prace szczególnie niebezpieczne oraz substancje niebezpieczne
 • Podstawy dydaktyki w szkoleniach dorosłych
 • Zarządzanie zasobami

Koszty studiów:

 • wpisowe: 100 zł,
 • czesne: 3130 zł,
 • opłata archiwizacyjna i za wydanie świadectwa: 130 zł.

Współczesny rynek wraz ze swoimi uwarunkowaniami wymusza na funkcjonujących na nim podmiotach poszukiwanie takich rozwiązań, które zapewniają im wysoki poziom efektywności i tym samym możliwości perspektywicznej egzystencji. W konsekwencji logistyka odgrywa coraz większą rolę w nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach. Przyczynia się do osiągania efektów ekonomicznych i rynkowych, stanowi kluczową kompetencję w całym systemie tworzenia i dostarczania wartości dla klienta.

Odpowiednio zastosowany system logistyczny pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz maksymalizację dochodów właścicieli poprzez zmniejszenie kosztów, szybkie dostarczenie produktów odpowiadających oczekiwaniom klientów oraz osiągnięcie wysokiego stopnia pewności i elastyczności przebiegu procesów.

Działania i rozwiązania logistyczne stwarzają dogodne uwarunkowania dla wzrostu wartości przedsiębiorstwa poprzez: zwiększenie przepływów pieniężnych, redukcję ryzyka wynikającego z zmniejszenia i nieprzewidywalności przepływów gotówkowych, wzrost wartości netto dla klienta, wzrost bieżącej wartości klienta dla firmy oraz efektywne wykorzystanie majątku przedsiębiorstwa.

Personel realizujący zadania logistyczne musi myśleć o efektywności działania wykraczającego poza ramy własnej firmy. Logistyk jest poszukiwanym specjalistą zdolnym znaleźć nowe rezerwy, obniżyć koszty działalności, stworzyć nowy potencjał, usprawnić zarządzanie i zdobyć przewagę na rynku.

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych menedżerów zajmujących się planowaniem, sterowaniem i koordynacją procesów przepływu dóbr i informacji, w których uczestniczą podmioty gospodarcze krajowe i zagraniczne. Studia umożliwiają również zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu budowania systemów logistycznych, a także zarządzania nimi w różnych przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu systemów informatycznych i komunikacyjnych.

Adresaci studiów

 • pracownicy komórek logistycznych w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą;
 • osoby, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką;
 • osoby zainteresowane podnoszeniem własnych kompetencji zawodowych.

Ramowy program studiów

 • Podstawy logistyki
 • Zarządzanie logistyczne
 • Kształtowanie systemów logistycznych
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Logistyczna obsługa klienta
 • Koszty logistyki i rachunek kosztów działań
 • Strategie logistyczne
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Zarządzanie jakością
 • Komunikacja w biznesie
 • Rynek usług logistycznych
 • Elementy prawa handlowego

Koszt studiów:
– wpisowe: 100 zł
– czesne: 3130 zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130 zł.

Słuchaczami mogą być osoby zarządzające i zatrudnione w zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych NFZ, a także wszyscy zainteresowani podniesieniem swojej wiedzy i kwalifikacji w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Studia są także atrakcyjną ofertą dla osób pragnących zdobyć nowy i atrakcyjny zawód.

Cele studiów

 • Profesjonalne przygotowanie kadry do efektywnego działania w zreformowanym systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • Usystematyzowanie, aktualizacja i pogłębianie posiadanej wiedzy oraz przećwiczenie różnych, kontrowersyjnych niekiedy, rozwiązań będących koniecznością bieżącego i strategicznego zarządzania jednostkami ochrony zdrowia i ich rozliczaniem

Ramowy program studiów

 • Polityka zdrowotna UE. Unijne środki pomocowe
 • Regionalna polityka zdrowotna
 • Modele organizacji ochrony zdrowia
 • Ekonomika zdrowia
 • Zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej
 • Restrukturyzacja i prywatyzacja służby zdrowia
 • Rynek usług medycznych
 • System finansowania organizacji służby zdrowia
 • Podstawy rachunkowości
 • Analiza finansowa
 • Kontraktowanie świadczeń medycznych
 • Etyka dla menedżerów służby zdrowia
 • Elementy prawa medycznego
 • Marketing usług zdrowotnych
 • Zarządzanie kadrami
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy zarządzania strategicznego
 • Negocjacje

Koszty studiów:

 • wpisowe: 100 zł,
 • czesne: 3130 zł,
 • opłata archiwizacyjna i za wydanie świadectwa: 130 zł.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do pełnienia ról kierowniczych w instytucjach i przedsiębiorstwach turystycznych oraz w hotelarstwie. W toku nauki słuchacze zapoznają się z prawnymi, organizacyjnymi, marketingowymi i psycho-społecznymi uwarunkowaniami turystyki.

Ramowy program studiów

 • Podstawy turystyki
 • Podstawy hotelarstwa
 • Podstawy zarządzania hotelem
 • Marketing regionalny
 • Promocja usług turystycznych
 • Etyka w turystyce i hotelarstwie
 • Prawo w turystyce i hotelarstwie
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie czasem w turystyce i hotelarstwie
 • Umowy w turystyce
 • Public Relations – kształtowanie wizerunku
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Agroturystyka
 • Organizacja turystyki w Polsce
 • Finansowanie działalności turystycznej
 • Negocjacje w turystyce i hotelarstwie
 • Zasoby historyczne Polski Północno-Wschodniej
 • Zarządzanie personelem hotelu
 • Analiza zachowań konsumenckich
 • Zasoby przyrodnicze Polski Północno-Wschodniej
 • Elementy protokołu dyplomatycznego i savior vivre
 • Ochrona praw konsumenta
 • Zarządzanie jakością usług hotelarskich
 • Kierunki rozwoju usług turystycznych i hotelarskich
 • Kooperacja w sektorze usług turystycznych
 • Ruch turystyczny w Polsce i na świecie

Koszty studiów:

 • wpisowe: 100 zł,
 • czesne: 3130 zł,
 • opłata archiwizacyjna i za wydanie świadectwa: 130 zł.

Kierownikiem merytorycznym studiów jest DR ALINA WARELIS

Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, chcących uzyskać specjalistyczne kwalifikacje w zakresie rachunkowości, analizy i oceny działalności podmiotów gospodarczych, zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Studia są kierowane również do wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub planujących zajmować się w przyszłości rachunkowością i prowadzeniem ksiąg rachunkowych w firmach, a także odpowiedzialnych za politykę finansową podmiotu.

KORZYŚCI
W praktyce istnieje nieustanna potrzeba kształcenie pracowników do służb finansowo – księgowych oraz kadry kierowniczej w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa.
Potrzeba kształcenia pracowników wynika z zapotrzebowania na zdobycie kwalifikacji do prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych podmiotach gospodarczych oraz z konieczności ustawicznego poszerzania i aktualizacji wiedzy z zakresu praktycznej obsługi finansowej podmiotu gospodarczego przez wszystkich pracowników służb finansowo – księgowych oraz odbiorców sprawozdań finansowych.

CEL STUDIÓW
Kształcenie pracowników do służb finansowo – księgowych oraz kadry kierowniczej w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa. Celem studium jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z teorii i nowoczesnej praktyki rachunkowości, praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych podmiotach gospodarczych, a także wykorzystania sprawozdań finansowych do podejmowania decyzji gospodarczych.

RAMOWY PROGRAM

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunek kosztów
 • Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Rachunkowość zarządcza
 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Prawo gospodarcze
 • System podatkowy
 • Ewidencja podatkowa w małych podmiotach gospodarczych
 • Analiza kosztów pracy
 • Komputerowe techniki w rachunkowości i finansach

Koszty studiów 
– wpisowe: 100 zł
– czesne: 3630 zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130 zł.